غزل شماره ۴۵۰: روزگاریست که ما را نگران می‌داری

غزل شماره ۴۵۰: روزگاریست که ما را نگران می‌داری

روزگاریست که ما را نگران می‌داری

مخلصان را نه به وضع دگران می‌داری

گوشه چشم رضایی به منت باز نشد

این چنین عزت صاحب نظران می‌داری

ساعد آن به که بپوشی تو چو از بهر نگار

دست در خون دل پرهنران می‌داری

نه گل از دست غمت رست و نه بلبل در باغ

همه را نعره زنان جامه دران می‌داری

ای که در دلق ملمع طلبی نقد حضور

چشم سری عجب از بی‌خبران می‌داری

چون تویی نرگس باغ نظر ای چشم و چراغ

سر چرا بر من دلخسته گران می‌داری

گوهر جام جم از کان جهانی دگر است

تو تمنا ز گل کوزه گران می‌داری

پدر تجربه ای دل تویی آخر ز چه روی

طمع مهر و وفا زین پسران می‌داری

کیسه سیم و زرت پاک بباید پرداخت

این طمع‌ها که تو از سیمبران می‌داری

گر چه رندی و خرابی گنه ماست ولی

عاشقی گفت که تو بنده بر آن می‌داری

مگذران روز سلامت به ملامت حافظ

چه توقع ز جهان گذران می‌داری

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- مدتی است که ما را پریشان نگاه می داری و با ارادتمندان خود مثل دیگران رفتار نمیکنی

 ۲۔ مختصر نگاهی حاکی از خشودی به من نینداختی، این گونه تو صاحبنظران را گرامی می داری؟

 ۳-اگر تو برای رنگین کردن و خضاب در خون دل صاحب هنر عاشق دست می بری بهتر است که ساعد خود را بپوشانی.

 4- نه گل توانست از دست غم عشقت رهایی یابد نه بلبل در باغ، تو همه را به فریاد کنی و جامه بر تن خویش دراندن وامی داری. 

۵- ای کسی که در زیر خرقه وصله وصله خود، لذت حضور قلب می طلبی، شگفتا که انتظار داری از این بی خبران، رازی بر تو فاش شود. 

۶- ای چشم و جراح من، آنگاه که نرگس باغ تماشا تو هستی، چرا با من دلخسته، سرگرانی میکنی؟

 ۷- گوهر جام به دنیایی دیگر نعلق دارد و تو آن را از گل بی ارزش کوزه گران می طلبي. 

۸- ای دل تو خود صاحب تجربه هستي، آخر به چه سبب به مهر و وفای این پسران امید داری؟

۹- تو باید کیسه سیم و زر خون را کاملا خالی کنی اگر که به دلیران سیم تن طمع کرده ای.

 ۱۰- اگر چه رندی و مستی تماما گناه ماست اما عاشقی می گفت که تو بنده را بر این کارها وادار می کنی 

۱۱. حافظ روز عافیت و حوشی را با سرزنش و گله به پایان مرسان تو چه توقع و انتظاری از این دنیا فانی و گذرا داري؟
 

تفسیر اول فال

او که تو درنظر گرفته ای توقعات تو را برآورده نخواهد کرد (کاری که قصد آغازش را داری توقعات تو را برآورده نخواهد کرد). او ظرفیت و قابلیت انجام کارهای مورد نظر تو را ندارد. اگر می خواهی به اهداف مورد نظرت برسی باید از این نیت صرف نظر کنی و زندگی خود را بیهوده به خطر نیندازی و خراب نکنی.

تفسیر دوم فال

برای رسیدن به اهداف و آرزوهای خود از کبر و خودپسندی دوری کنید و شک نکنید فریبکاری و حیله کردن در کارها عاقبت خوشی برای شما نخواهد داشت.

افراد خانواده یا دوستان چشم امید به شما دوخته اند آن ها را ناامید و مایوس نکنید و با دیگران با عشق و محبت رفتار کنید تا زندگی و روزگارتان از این رو به آن رو شود.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×