غزل شماره ۴۵۱: خوش کرد یاوری فلکت روز داوری

غزل شماره ۴۵۱: خوش کرد یاوری فلکت روز داوری

خوش کرد یاوری فلکت روز داوری

تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری

آن کس که اوفتاد خدایش گرفت دست

گو بر تو باد تا غم افتادگان خوری

در کوی عشق شوکت شاهی نمی‌خرند

اقرار بندگی کن و اظهار چاکری

ساقی به مژدگانی عیش از درم درآی

تا یک دم از دلم غم دنیا به دربری

در شاهراه جاه و بزرگی خطر بسیست

آن به کز این گریوه سبکبار بگذری

سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج

درویش و امن خاطر و کنج قلندری

یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است

ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری

نیل مراد بر حسب فکر و همت است

از شاه نذر خیر و ز توفیق یاوری

حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی

کاین خاک بهتر از عمل کیمیاگری

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- آسمان در هنگام جنگ و پیکار، خوب تو را یاری کرد تا ببینیم که چگونه سپاسگزاری میکنی و برای شکرانه، چه با خود می آوری

 ۲- خداوند دست آنکسی را که افتاده است می گیرد، پس بر تو است تا افتادگان و ضعیفان را غمخوار باشی.

 ٣- شکوه و جلال سلطنت را در کوی عشق به چیزی نمیخرند باید در آنجا به بندگی خود اعتراف کرده و چاکری خود را نشان دهی.

 ۴- ساقی برای گرفتن مژدگانی نوید عیش و خوشی از در خانه ام به درون بیا تا لحظه ای دل مرا از غم دنیا، رها سازی.

۵- در شاهراه به شرکت و مقام رسیدن، خطرات بسیار وجود دارد، پس بهتر است که از این راه دشوار، سبکبار و بی تعلق بگذری.

۶- سلطان در اندیشه سپاه و آرزوی ثروت و تاج سلطنت است و درویش به خاطر آسوده و کنج درویشی خود می اندیشد.

 ۷- ای فروغ دیده ام، اگر اجازه بدهی یک سخن درویشانه به تو میگویم و آن اینکه: صلح و آشتی بهتر از جنگ و خصومت است. 

۸- نائل شدن به مراد و آرزو، برحسب همت و اندیشه هر کسی است، بر شاه، نذر خیری واجب است و بر خداست فراهم آوردن اسباب یاوری.

۹- حافظ، گرد و غبار بی نیازی و قناعت را از چهره پاک مکن، زیرا این خاک بهتر از صفت کیمیاگری است.
 

تفسیر اول فال

در آن لحظه که از پای افتاده بودی و از همه جا نا امید بودی، خداوند دست تو را گرفت و یاریت فرمود. اکنون وقت آن رسیده که به شکرانه این لطف الهی تو نیز دست افتادگان را بگیری و به آنها کمک کنی. از زیاده خواهی بپرهیز چرا که مال زیاد رنج بسیار نیز به دنبال خواهد داشت و بدان که قناعت بزرگترین گنج است.

تفسیر دوم فال

برای حل مشکلات و رفع موانعی که بر سر راه تان وجود دارد از عقل و درایت خود کمک بگیرید تا به راحتی از پس آن ها برآیید. از کینه و دشمنی کردن برحذر باشید و قناعت پیشه کنید تا دست نیاز به سوی هر ناکسی دراز نکنید.

در روزهای خوشی و کامیابی خداوند را فراموش نکنید و بندگان خدا را یاری دهید. در راه رسیدن به اهداف تنها به خداوند توکل داشته و به عقل و اراده خود متکی باشید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×