غزل شماره ۴۵۳: ای که دایم به خویش مغروری

غزل شماره ۴۵۳: ای که دایم به خویش مغروری

ای که دایم به خویش مغروری

گر تو را عشق نیست معذوری

گرد دیوانگان عشق مگرد

که به عقل عقیله مشهوری

مستی عشق نیست در سر تو

رو که تو مست آب انگوری

روی زرد است و آه دردآلود

عاشقان را دوای رنجوری

بگذر از نام و ننگ خود حافظ

ساغر می‌طلب که مخموری

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 1- ای کسی که همیشه به خود مغروری، اگر عشق در وجودت نیست عذرت خواسته است. 

۲- در پیرامون مجنون شدگان از عشق مگرد زیرا که تو به داشتن عقل نجیب و گرامی، شهره شدهای. 

۳- شور عشق در سر نداری، پس برو زیرا که اگر مستی از شراب انگور، مستی نه از عشق.

 ۴- داروی بیماری عاشقان، چهره زرد و آه دردناک است. 

5- حافظ، از شهرت و نامجویی خود بگذر، ساغر باده معرفت بخواه زیرا که خماری.
 

تفسیر اول فال

انسانی که در وجودش بذر عشق و محبت وجود ندارد، در واقع از زندگی هیچ بهره ای نبرده است و غرور بی جا مانع از ورود عشق به زندگی انسان است. و تو اگر در این راه قدم گذاشته ای، باید هوای نام و ننگ را از سر خود بیرون کنی و فقط به مقصود خود بیندیشی و در راه رسیدن به مقصود هر مانعی را از مقابل خود برداری.

تفسیر دوم فال

اگر در امور زندگی و برخورد با اطرافیان دچار ریا و دورویی هستید بهتر است بدانید در این راه به جایی نخواهید رسید. صداقت از بهترین چیزهایی است که یک انسان می تواند داشته باشد.

نقاط ضعف خود را بشناسید و بعد از رفع آن ها در جهت رسیدن به خواسته ها و اهداف خود جلو بروید. از غرور و خودپسندی دوری کنید و همه جوانب مسئله را بسنجید تا دچار اشتباه نشوید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×