غزل شماره ۴۶۶: این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی

غزل شماره ۴۶۶: این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی

این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی

وین دفتر بی‌معنی غرق می ناب اولی

چون عمر تبه کردم چندان که نگه کردم

در کنج خراباتی افتاده خراب اولی

چون مصلحت اندیشی دور است ز درویشی

هم سینه پر از آتش هم دیده پرآب اولی

من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت

این قصه اگر گویم با چنگ و رباب اولی

تا بی سر و پا باشد اوضاع فلک زین دست

در سر هوس ساقی در دست شراب اولی

از همچو تو دلداری دل برنکنم آری

چون تاب کشم باری زان زلف به تاب اولی

چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون آی

رندی و هوسناکی در عهد شباب اولی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- این خرقه ای که من پوشیده ام بهتر است در گرو شراب باشد و این دفتر بدون حقیقت دانش ما، بهتر است با شراب خالص، شسته شود. 

۲- چون زندگی خود را تباه کردم، هر چند که دقت کردم دیدم که سزاوارتر است که در گوشه میخانه مست و خراب بمانم. 

٣- حال که آینده نگری من از درویشی و فقر دور است، بهتر است سینه ام پر آتش و سوز و چشمانم پراشک باشد.

 ۴- من وضع و حال زاهدان ریایی را با مردم نخواهم گفت و اگر هم بگویم بهتر است با نغمه و چنگ و رباب بخوانم.

5- تا زمانی که اوضاع فلک اینگونه بی نظم و قاعده است، همان بهتر که در سر آرزوی ساقی و در دست، جام شراب داشته باشم.

6- از محبوبی چون تو، دل بر نخواهم کند. آری، اگر قرار است در رنج باشم، همان بهتر که از زلف پر پیچ و تاب تو باشد. 

۷- حافظ وقتی که پیر شدی، از میخانه بیرون بیا زیرا بی قیدی و هوسبازی سزاوار و شایسته دوران جوانی است نه پیری.
 

تفسیر اول فال

نیتی که در سر داری مناسب موقعیت و سن و سال شما نمی باشد. باید بدانی که هر چیزی در وقت خود و در جای مناسب مطلوب است و بهتر است تو اشتباهات گذشته را دیگر تکرار نکنی و از این پس راهی را انتخاب کنی که مناسب شأن و شخصیت تو و خانواده ات باشد.

تفسیر دوم فال

شکست و ناکامی در رسیدن به خواسته ها باعث اندوه زیادی شده و فکر می کنید دنیا به آخر رسیده، از غصه خوردن دست بردارید و روی کار دیگری تمرکز کنید.

به زودی با تلاش و پشتکاری که دارید روزهای خوش فرا خواهد رسید. دل بستن به آرزوهای محال و ناممکن خطرناک است. به اندازه استعداد و قابلیت های خود زندگی کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×