غزل شماره ۴۶۷: زان می عشق کز او پخته شود هر خامی

غزل شماره ۴۶۷: زان می عشق کز او پخته شود هر خامی

زان می عشق کز او پخته شود هر خامی

گر چه ماه رمضان است بیاور جامی

روزها رفت که دست من مسکین نگرفت

زلف شمشادقدی ساعد سیم اندامی

روزه هر چند که مهمان عزیز است ای دل

صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی

مرغ زیرک به در خانقه اکنون نپرد

که نهاده‌ست به هر مجلس وعظی دامی

گله از زاهد بدخو نکنم رسم این است

که چو صبحی بدمد در پی اش افتد شامی

یار من چون بخرامد به تماشای چمن

برسانش ز من ای پیک صبا پیغامی

آن حریفی که شب و روز می صاف کشد

بود آیا که کند یاد ز دردآشامی

حافظا گر ندهد داد دلت آصف عهد

کام دشوار به دست آوری از خودکامی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 1- از آن شراب عشقی که هر ناپخته ای از آن، پخته و آزموده می شود جامی بیاور، اگر چه اکنون ماه رمضان است.

 ۲-روزهای زیادی سپری شد اما دست من بیچاره، گیسوی شمشاد قدی و بازوی سیم تنی را نتوانست که بگیرد. 

٣- ای دل هر چند که ماه روزه، مهمانی گرامی است اما بودن و مصاحبتش را نعمتی بدان و رفتنش را لطف و احسانی.

 ۴- مرغ آگاه دل، اینک به در میخانه نخواهد رفت زیرا در هر مجلس اندرزی، دام فریبی گسترده شده است. 

5- از پارسای بدخو، شکایتی نمیکنم زیرا که رسم زمانه این است که هرگاه صبحی طلوع کند، شبی به دنبال خواهد داشت (آدم خوشخو، آدمی بدخو به دنبال دارد). 

6- ای قاصد باد صبا، آنگاه که معشوق من برای تماشا به چمن بخرامد، از من به او پیامی برسان.

 ۷- آن پیاله نوشی که شب و روز شراب صاف مینوشد. آیا ممکن است که از درد آشامی چون من یاد کند؟ 

8-حافظ، اگر داد دل تو را آصف زمانه ندهد، به دشواری می توانی از یاد خودکامه خودکام دلی بدست آوری.
 

تفسیر اول فال

برای نیتی که در سر داری هنوز زود است و وقت مناسب برای انجام این نیت هنوز نرسیده، اما می توانی پیغام خود را به او برسانی. از خودکامی و خودرآیی بپرهیز و برای شروع این کار با کسانی که از تو تجربه بیشتری دارند، مشورت کن و منتظر موقعیت مناسب بمان.

تفسیر دوم فال

انشالله در آینده نزدیک این سختی های آزاردهنده تمام می شود و روزگار خوش فرا می رسد. در شرایط بد زندگی صبر پیشه کنید و هرکسی را به عنوان مشاور انتخاب نکنید که ممکن است باعث دور شدن شما از راه درست شود.

افراد فریبکار و ریاکاری اطراف شما هستند که باید حواستان به آن ها باشد، از کبر و غرور برحذر بوده و هنگام تصمیم گیری با عقل و درایت عمل کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×