غزل شماره ۴۶۹: انت روائح رند الحمی و زاد غرامی

غزل شماره ۴۶۹: انت روائح رند الحمی و زاد غرامی

اتت روائح رند الحمی و زاد غرامی

فدای خاک در دوست باد جان گرامی

پیام دوست شنیدن سعادت است و سلامت

من المبلغ عنی الی سعاد سلامی

بیا به شام غریبان و آب دیده من بین

به سان باده صافی در آبگینه شامی

اذا تغرد عن ذی الاراک طائر خیر

فلا تفرد عن روضها انین حمامی

بسی نماند که روز فراق یار سر آید

رایت من هضبات الحمی قباب خیام

خوشا دمی که درآیی و گویمت به سلامت

قدمت خیر قدوم نزلت خیر مقام

بعدت منک و قد صرت ذائبا کهلال

اگر چه روی چو ماهت ندیده‌ام به تمامی

و ان دعیت بخلد و صرت ناقض عهد

فما تطیب نفسی و ما استطاب منامی

امید هست که زودت به بخت نیک ببینم

تو شاد گشته به فرماندهی و من به غلامی

چو سلک در خوشاب است شعر نغز تو حافظ

که گاه لطف سبق می‌برد ز نظم نظامی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- بوی خوش عود از منزلگاه معشوق آمد و بر شیفتگی من افزود، جان عزیزم فدای خاک درگاه یار باد.

 ۲- شنیدن پیام دوست مایه سلامت و خوشبختی است. کیست که از من به سعاد (معشوقم) سلام مرا برساند؟

3- به هنگام شب، به نزد غریبان بیا و اشک دیدگان مرا ببین که چون شراب صافی در شیشه شامی است.

 ۴- هرگاه که پرنده سعادت از «ذي الأراک» (محلی در یمامه) نغمه سر دهد، ناله حزین کبوتر من از این مرغزار ، جدا مباد. 

5- زمان زیادی نمانده که روزگار فراق یار به پایان برسد زیرا که من از کوههای منزلگاه معشوق، قبه های خیمه ها را دیدم.

6- چه دلپذیر است لحظه ای که تو از در درآیی و من به تو سلام گویم و بگویم که آمدی، بهترین آمدنی و فرود آمدی در بهترین جایگاهی.

7- از تو دور شدم و چون هلالی گداختم، اگر چه چهره چون ماه تو را به تمامی ندیدم.

8- اگر مرا به بهشت دعوت کنند با این شرط که پیمان دوستی را بشکنم، جان من بدان راضی نمی شود و خواب خوش برایم میسر نخواهد شد. 

9- امیدوارم که به زودی بخت و اقبال تو را فرخنده ببینم که تو به سروری و من به چاکری شاد و خرسندیم.

۱۰- حافظ، شعر خوب تو چون رشته مروارید خوش آب و رنگ است که گاه در شیرینی، از شعر نظامی گنجوی پیشی می گیرد.
 

تفسیر اول فال

زندگی سختی داشته ای رنج بسیار کشیده ای. اما بشارت باد بر تو که دوران درد و رنج و غصه به زودی سر خواهد آمد. اگرچه تاکنون روی خوشی را ندیده ای. اما همچنان امیدوار باش چرا که نیک بختی و سعادت در راه است و به زودی به کلبه غم و اندوه تو پای خواهد گذارد و خانه ات را روشنی و جلا می بخشد.

تفسیر دوم فال

برای رسیدن به موفقیت و پیروزی در امور زندگی باید نگرانی را از خود دور کرده و صبوری پیشه کنید. انشالله در آینده نزدیک به مراد دل خواهید رسید.

دل پاکی دارید، سعی کنید صداقت و درستی خود را به دیگران نشان دهید تا به شما اعتماد کرده و اطرافیان را به سمت خود جذب کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×