غزل شماره ۴۷۴: هواخواه توام جانا و می‌دانم که می‌دانی

غزل شماره ۴۷۴: هواخواه توام جانا و می‌دانم که می‌دانی

هواخواه توام جانا و می‌دانم که می‌دانی

که هم نادیده می‌بینی و هم ننوشته می‌خوانی

ملامتگو چه دریابد میان عاشق و معشوق

نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی

بیفشان زلف و صوفی را به پابازی و رقص آور

که از هر رقعه دلقش هزاران بت بیفشانی

گشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبند است

خدا را یک نفس بنشین گره بگشا ز پیشانی

ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد

که در حسن تو لطفی دید بیش از حد انسانی

چراغ افروز چشم ما نسیم زلف جانان است

مباد این جمع را یا رب غم از باد پریشانی

دریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت

ندانی قدر وقت ای دل مگر وقتی که درمانی

ملول از همرهان بودن طریق کاردانی نیست

بکش دشواری منزل به یاد عهد آسانی

خیال چنبر زلفش فریبت می‌دهد حافظ

نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- ای محبوب من، من دوستدار تو هستم و می دانم که این موضوع را میدانی زیرا که نادیده ها را می بینی و نانوشته ها را می خوانی.

 ۲- سرزنشگر از آنچه میان عاشق و معشوق میگذرد بی خبر است، چشم نابینا هیچ چیز را نمی تواند ببیند بویژه اگر سر پنهانی دل باشد. 

٣- گیسو را بیفشان و صوفی را به رقص و پایکوبی برانگیز تا که از هر وصله دلقش، هزاران بت خودپرستی را فرو ریزی .

۴- گشایش کار آرزو مندان به آن ابرو وابسته است، پس بخاطر خدا لحظه ای بنشین و گره از پیشانی باز کن و بخند. 

۵- فرشته در هنگام سجده به آدم، قصدش بوسیدن آستان تو بود زیرا که در زیبایی تو، لطیفه حسنی بالاتر از حد آدمی دید.

۶- روشنی بخش چشمان ما، نسیمی از بوی خوش گیسوان معشوق است، خدایا به این جمع (گیسوی یار) از باد پریشانی و تفرقه، اندوه و آسیبی نرسد.

 ۷- افسوس که شادی نیم شبی را با خواب در سحرگاه از دست دادیم. ای دل قدر وقت را نمی دانی مگر اینکه درمانده شوی. 

۸- از همسفران، دلتنگ و آزرده خاطر بودن، راه معرفت نیست، دشواری منزل را به جان بخر به یاد روزگاری که آسان بر تو گذشت.

۹- حافظ، تصویر خیالی حلقه زلف یار تو را فریب می دهد، مراقب باش تا حلقه در بخت امر ناممکنی را نکوبی.
 

تفسیر اول فال

نیازی به گفتن نیست. او انسانی باهوش است و حرف دل تو را از اعمال و رفتارت می فهمد. تو فرصت هایی را از دست داده ای اما هنوز هم وقت هست. سختی های راه را به خاطر آسایش پس از آن تحمل کن و بدان نیت تو گرچه در ظاهر نا ممکن می نماید ولی در واقع عملی است به شرط آنکه تو از راه نمانی.

تفسیر دوم فال

فرصت های خوبی پیش آمده که همیشه به این راحتی پیدا نمی شود، پس قدر آن ها را بدانید و کمال استفاده را بکنید. درست است که روزهای خوش و آرامی را می گذرانید اما بهتر است به فکر ایام سختی هم باشید.

دوراندیش باشید. برای جلوگیری از اشتباهات و به بیراهه نرفتن باید فکری باز و چشم حقیقت بین داشته باشید. مراقب باشید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×