غزل شماره ۴۷۷: دو یار زیرک و از باده کهن دومنی

غزل شماره ۴۷۷: دو یار زیرک و از باده کهن دومنی

دو یار زیرک و از باده کهن دومنی

فراغتی و کتابی و گوشه چمنی

من این مقام به دنیا و آخرت ندهم

اگر چه در پی ام افتند هر دم انجمنی

هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد

فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی

بیا که رونق این کارخانه کم نشود

به زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی

ز تندباد حوادث نمی‌توان دیدن

در این چمن که گلی بوده است یا سمنی

ببین در آینه جام نقش بندی غیب

که کس به یاد ندارد چنین عجب زمنی

از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت

عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی

به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند

چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی

مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ

کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- دو یار هوشیار و دو من شراب کهنه، آسودگی خاطری و دیوان شعری و گوشه چمنی نشستن،

2- من این موقعیت و جایگاه را به دنیا و آخرت نخواهم داد حتی اگر هر لحظه، گروهی به دنبالم آیند.

 ٣- زیرا که هر کس گوشه قناعت خود را به گنج و مال دنیا فروخت، گویی يوسف مصری را به کمترین قیمت فروخته است.

 ۴- ای زاهد بیا و ببین که کارخانه هستی نه از پارسایی چون تویی و نه از گناهکاری همچون منی، رونق خود را از دست نخواهد داد.

5- از طوفان حوادث که به چمن آسیب رسانده نمی توان فهمید که پیش از این در اینجا، گل سرخ یا یاسمنی وجود داشته است.

6- در آینه جام جهان بین، صورتگری و انعکاس اسرار غیب را ببین که هیچ کس زمانهای چنین شگفت را به خاطر ندارد.

 ۷- از این بادهای زهرآگین که به سوی باغ وزید، شگفت انگیز است که هنوز بوی گل سرخ و نسترن بجا مانده است.

8- ای دل با شکیبایی سخت کوشش کن زیرا که خداوند چنین نگین با ارزش شاهی را در دست دیوی باقی نخواهد گذاشت.

9- نهاد و سرشت روزگار در اثر این بلا و مصیبت، فاسد و تباه شد، اندیشه حکیم و دانای مذهبی کجاست؟

تفسیر اول فال

زندگی توام با آرامش و شادی داری و از هر نعمتی به اندازه کاف بهره مندی و این برای تو گنجی است که از تمامی گنجهای دنیوی با ارزش تر است و اگر این آرامش را به مال دنیا بفروشی، بسیار ارزان فروخته ای و آنچه از دست داده ای در مقابل آنچه بدست می آوری بسیار ناچیز است. پس از زندگی خود لذت ببر که زندگی واقعی آن چیزی است که تو از آن برخورداری.

تفسیر دوم فال

انسان خوب و معنوی هستید و مقام و منزلت بالایی نزد خداوند دارید و حاضر نیستید آن را به توجه به مادیات یا جاه و مقام عوض کنید. قناعت و شکر پروردگار عامل سعادت دنیا و آخرت است.

تاکنون از آزمایش های زیادی سربلند بیرون آمده و صبوری کرده اید. مراقب باشید که شیطان ممکن است با دسیسه های خود قصد فریب شما را داشته باشد. به خداوند پناه ببرید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×