غزل شماره ۴۷۸: نوش کن جام شراب یک منی

غزل شماره ۴۷۸: نوش کن جام شراب یک منی

نوش کن جام شراب یک منی

تا بدان بیخ غم از دل برکنی

دل گشاده دار چون جام شراب

سر گرفته چند چون خم دنی

چون ز جام بیخودی رطلی کشی

کم زنی از خویشتن لاف منی

سنگسان شو در قدم نی همچو آب

جمله رنگ آمیزی و تردامنی

دل به می دربند تا مردانه وار

گردن سالوس و تقوا بشکنی

خیز و جهدی کن چو حافظ تا مگر

خویشتن در پای معشوق افکنی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- جام شراب یک منی را بنوش تا به واسطه آن ریشه غم و اندوه را از دل برکنی. 

٢- چون جام شراب، دلت را بگشا و درون آن را نمایان ساز، تاکی می خواهی چون خم تیراندود شراب، سر پوشیده باشی؟ 

٣. اگر از شراب از خود گذشتگی، پیمانه ای بنوشی، پس از این کمتر ادعای منیت و خودپرستی خواهی کرد.

 ۴- در گام برداشتن، چون سنگ استوار باش نه چون آب پر از رنگ پذیری و آلودگی.

5- به شراب، دلبستگی و تعلق خاطر پیدا کن تا چون مردان، گردن فریبکاری و پرهیزکاری ریاکارانه را خرد کنی.

6- برخیز و چون حافظ کوشش کن تا شاید بتوانی خود را در زیر پای معشوق بیندازی.
 

تفسیر اول فال

دل خود را به وسعت دریا کن و عزمت را چون سنگ محکم و استوار گردان تا در مبارزه با مشکلات پیروز شوی و غم و غصه ها را در بند کشی. تو در یک قدمی هدف ایستاده ای، تنها یک خیز پرتوان لازم است تا تو را به مراد دل برساند.

تفسیر دوم فال

زندگی این دنیا دو روز است و غم و شادی می آیند و می روند و هیچ چیز باقی و دائمی نیست پس غم آنچه می گذرد را نخورید. از افراد دورو و دروغ گو دوری کنید تا به دردسر نیفتید.

از کبر و خودپسندی برحذر باشید زیرا نتیجه خوبی برای شما نخواهد داشت. قدر خانواده را بدانید و در کنار آن ها روزهای عمر را با لذت و شادی بگذرانید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×