غزل شماره ۴۸۸: سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی

غزل شماره ۴۸۸: سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی

سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی

گفت بازآی که دیرینه این درگاهی

همچو جم جرعه ما کش که ز سر دو جهان

پرتو جام جهان بین دهدت آگاهی

بر در میکده رندان قلندر باشند

که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی

خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای

دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی

سر ما و در میخانه که طرف بامش

به فلک بر شد و دیوار بدین کوتاهی

قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن

ظلمات است بترس از خطر گمراهی

اگرت سلطنت فقر ببخشند ای دل

کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی

تو دم فقر ندانی زدن از دست مده

مسند خواجگی و مجلس تورانشاهی

حافظ خام طمع شرمی از این قصه بدار

عملت چیست که فردوس برین می‌خواهی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- هنگام سحر، فرشته ندا دهنده میخانه معرفت به خاطر نیکبختی من گفت: به میخانه بازگرد زیرا تو چاکر قدیمی این آستان هستی. 

۲- همچون جمشید، جرعه شراب ما را بنوش تا فروغ جام جهان بین تو را از اسرار دو جهان آگاه سازد.

 ۳- بر آستان میخانه، وارستگان از قید تکلف رسته نشسته اند که می توانند تاج شاهنشاهی را از کسی گرفته و به دیگری دهند.

 ۴- سر بر خشت می گذارند و پا بر فرق هفت ستاره، نیروی توانایی آنها و مقام صاحب منصبی این رندان را بنگر که تا چه حد است.

۵- سر ما ملازم در میخانه معرفت باد که گوشه بامش به آسمان می رسد و با این همه دیوارش از نظر مردم حقیر، کوتاه است. 

۶- منازل سلوک را بدون راهنمایی پیر دلیلی و خضر راهی، نپیما زیرا که این راهی بسیار تاریک است، پس از خطر گمراهی در آن بترس.

۷- اگر پادشاهی درویشی و خرسندی را به تو بدهند، ای دل، کوچکترین سرزمین حکمرانی تو از اوج آسمان تا اعماق زمین است. 

۸- تو نمی توانی لاف از فقر و درویشی بزنی پس کرسی وزارت و محفل توران شاهی را از دست مده.

۹- ای حافظ که طمع های ناپخته داری، از این سخن حیا کن، مگر کردار نیک تو چه بوده که خواهان بهشت جاودان شده ای؟
 

تفسیر اول فال

بزودی از جانب شخص معتبری دعوت به کار می شوی. تو که به دنبال موقعیت مناسب برای پیشرفت هستی این فرصت را از دست مده زیرا با توجه به تواناییهای تو، بزودی در این راه به پیشرفتهای بزرگی نائل می شوی. فقط بدان که در این راه خطر گمراهی است، برای آنکه در چاه نیفتی، در حین انجام کار از یک راهنمای قابل استفاده کن.

تفسیر دوم فال

اگر عقل و درایت خود را به کار نگیرید متاسفانه به هیچ نتیجه مطلوبی نخواهید رسید. از تصمیمات عجولانه و در لحظه خودداری کنید و در انجام کارهای بزرگ با افراد متخصص و مورد اعتماد مشورت کنید.

تنهایی نمی توانید از موانعی که سر راه قرار دارد عبور کنید، غرور را رها کنید و برای دستیابی به آرزوها و اهداف خود تلاش کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×