غزل شماره ۴۹۲: سلامی چو بوی خوش آشنایی

غزل شماره ۴۹۲: سلامی چو بوی خوش آشنایی

سلامی چو بوی خوش آشنایی

بدان مردم دیده روشنایی

درودی چو نور دل پارسایان

بدان شمع خلوتگه پارسایی

نمی‌بینم از همدمان هیچ بر جای

دلم خون شد از غصه ساقی کجایی

ز کوی مغان رخ مگردان که آن جا

فروشند مفتاح مشکل گشایی

عروس جهان گر چه در حد حسن است

ز حد می‌برد شیوه بی‌وفایی

دل خسته من گرش همتی هست

نخواهد ز سنگین دلان مومیایی

می صوفی افکن کجا می‌فروشند

که در تابم از دست زهد ریایی

رفیقان چنان عهد صحبت شکستند

که گویی نبوده‌ست خود آشنایی

مرا گر تو بگذاری ای نفس طامع

بسی پادشایی کنم در گدایی

بیاموزمت کیمیای سعادت

ز همصحبت بد جدایی جدایی

مکن حافظ از جور دوران شکایت

چه دانی تو ای بنده کار خدایی

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- سلامی چون عطر خوشبوی محبت به آن باری که گویی مردمک چشم روشنایی است.

 ۲- درودی چون نور دل مردان خدا بر آن شمع روشن کننده خلوت اهل دل.

 ٣- از یاران همراه خود، اثری برجای نمی بینم، ساقی کجایی که دلم از تنهایی، غرق خون شد.

۴- از خرابات مغان روی بر متاب زیرا در آنجا کلید حل مشکلات را می فروشند. 

۵- گرچه عروس جهان در نهایت زیبایی است، اما بی وفایی را نیز از حد و اندازه برده است.

۶- اگر دل مجروح من، همتی داشته باشد از مردمان سنگدل تقاضای مرهم و مومیایی نمی کند.

 ۷- شرابی که صوفی را از پای در آورد، کجا می فروشند زیرا که من از دست زهد ریایی او، در رنج و عذابم. 

۸- دوستان و رفیقان چنان عهد و پیمان دوستی را شکستند که گویی مطلقا آشنایی وجود نداشته است.

۹- ای نفس حریص، اگر تو مرا به حال خود واگذاری، در عین فقر و نداری، بر هوای نفسانی خود حاکم خواهم شد.

 ۱۰- من اکسیر سعادت را به تو می شناسانم و آن این است، دوری و دوری از مصاحب بدخوی.

 ۱۱۔ حافظ از ستم زمانه شکایت مکن زیرا تو بنده ای و از کارهای ایزدی آگاه نیستی.
 

تفسیر اول فال

احساس تنهایی و دلگیری می کنی. از دوستان خود پشت پا خورده ای. همان بهتر که از دوستان نااهل جدا شده ای. از کار خدا شکوه نکن، زیرا صلاح تو در آن است که خدا می خواهد و تو از آن غافلی. اگر به دنبال پناهگاه امنی هستی، به درگاه خدا روی کن که او بهترین گشاینده است.

تفسیر دوم فال

به استعدادها و توانایی های خود اعتماد داشته و برای رسیدن به مقصود از آن ها استفاده کنید. از معاشرت با دوستان و افراد نااهل و نادان برحذر باشید که ممکن است به شما ضربه بزنند.

امیدتان به خداوند باشد و به او توکل داشته باشید و با تمام تلاش خود برای رسیدن به هدف جلو بروید. وهم و خیال را کنار گذاشته و واقع بین باشید و اهداف خود را با حقیقت زندگی هماهنگ کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×