غزل شماره ۴۹: روضه خلد برین خلوت درویشان است

غزل شماره ۴۹: روضه خلد برین خلوت درویشان است

روضه خلد برین خلوت درویشان است

مایه محتشمی خدمت درویشان است

گنج عزلت که طلسمات عجایب دارد

فتح آن در نظر رحمت درویشان است

قصر فردوس که رضوانش به دربانی رفت

منظری از چمن نزهت درویشان است

آن چه زر می‌شود از پرتو آن قلب سیاه

کیمیاییست که در صحبت درویشان است

آن که پیشش بنهد تاج تکبر خورشید

کبریاییست که در حشمت درویشان است

دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال

بی تکلف بشنو دولت درویشان است

خسروان قبله حاجات جهانند ولی

سببش بندگی حضرت درویشان است

روی مقصود که شاهان به دعا می‌طلبند

مظهرش آینه طلعت درویشان است

از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی

از ازل تا به ابد فرصت درویشان است

ای توانگر مفروش این همه نخوت که تو را

سر و زر در کنف همت درویشان است

گنج قارون که فرو می‌شود از قهر هنوز

خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است

حافظ ار آب حیات ازلی می‌خواهی

منبعش خاک در خلوت درویشان است

من غلام نظر آصف عهدم کو را

صورت خواجگی و سیرت درویشان است

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- خلوت و گوشه درویشان چون گلزار بهشت اعلى و خدمت کردن به آنان مایه ی شکوه و حشمت است.

۲- گلزار بهشت اعلى و خدمت کردن به آنان مایه ی شکوه و حشمت است.

۳- گشودن گنج گوشه نشینی که در آن نوشته های بسیار شگفت و عجیبی هست، به سبب نگاه پر مهر و بامحبت درویشان است.

۴- قمر بهشت که رضوان به نگاهبانی آن رفت. چشم اندازی از باغ صفای خاطر درویشان است.

۵- در صحبت درویشان اکسیری است که از پرتو آن، سکه قلب و سیاه، چون زر خالص می شود.

۶- حرمت و شکوه درویشان، دارای چنان جلال و عظمتی است که خورشید در برابر آن تاج بزرگی و غرور را قرار می دهد.

۷- با گوش جان بشنو که دولت و اقبال درویشان تنها دولت و بختی است که از فتنه آسیب نیستی، غمی ندارد.

۸- اگر چه پادشاهان، قبله حاجت مردم نیازمند هستند اما همین نیز به سبب بندگی آستان درویشان است.

۹- دیدن چهره مطلوب که پادشاهان با دعا خواستار آنند جلوه گاهش آینه جمال درویشان است.

۱۰- اگر چه سرتاسر جهان را سپاه ظلم فرا گرفته است اما درویشان نیز از آغاز آفرینش تا به ابد فرصت دارند.

۱۱- ای مرد توانگر، این همه غرور و تکبر نداشته باش زیرا که جان و مال تو در پناه توجه درویشان است.

۱۲- حتما خوانده ای که از غیر تمندی درویشان، گنج قارون هنوز هم از قهر و غلبه خداوند به زمین فرو می رود.

۱۳- حافظ، اگر زندگی جاودانه می خواهی بدان که سرچشمه این آب زندگانی، خاک در خلوت درویشان است.

۱۴- من بنده ی عنایت و توجه آصف زمانه خود هستم زیرا که او به ظاهر خواجگی و وزارت دارد و در سیرت چون درویشان، متواضع است.
 

تفسیر اول فال

بهشت و آسایش در گرو خدمت به خلق است. سعی کن رضایت مخلوق را به دست بیاوری که رضای خالق را به دنبال خواهد داشت. به دنبال مادیات، عمر پرارزش خود را صرف مکن که گنج سلطانی در بی نیازی نهفته است. از غرور و تکبر بپرهیز که سروری فقط شایسته خدایی است که توسل به او همه مشکلات را حل خواهد کرد.

تفسیر دوم فال

ظاهر دنیا بسیار فریب دهنده است، مراقب باشید دلبسته مال دنیا نشده و دل و ایمان تان را نفروشید. از رویاهای واهی و آرزوهای دور و دراز دست بکشید.

آینده روشنی در انتظار شماست و پیروزی بزرگی به دست خواهید آورد که برکت و رونق را به زندگی تان سرازیر می کند، قناعت پیشه کنید تا از سختی و درد در امان باشید.

عده ای نسبت به شما حسادت کرده و باعث رنجش شما می شوند. از غرور و خودخواهی برحذر باشید، در همه حال به یاد خداوند بوده و به ذات وجودش توکل کنید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×