غزل شماره ۶۷: یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست

غزل شماره ۶۷: یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست

یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست

جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست

حالیا خانه برانداز دل و دین من است

تا در آغوش که می‌خسبد و همخانه کیست

باده لعل لبش کز لب من دور مباد

راح روح که و پیمان ده پیمانه کیست

دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو

بازپرسید خدا را که به پروانه کیست

می‌دهد هر کسش افسونی و معلوم نشد

که دل نازک او مایل افسانه کیست

یا رب آن شاهوش ماه رخ زهره جبین

در یکتای که و گوهر یک دانه کیست

گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو

زیر لب خنده زنان گفت که دیوانه کیست

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- خدایا این شمع روشنی بخش و محبوب زیبا از کدامین سراست؟ و بپرسید این که جان ما را سوزانید محبوب و معشوق چه کسی است؟

۲- او که اکنون دین و دلم را ویران و خراب کرده است در کنار که به خواب می رود و با چه کسی همخانه است؟

3- شراب سرخ لب یار - که هرگز از لب من دور مباد - شراب مستی بخش روان کیست و با چه کسی پیمان بسته که پیمانه ده او باشد؟

۴- به خاطر خدا بپرسید که سعادت همصحبتی با آن شمعی که پرتوش نیکبختی است، با اجازه کیست؟

۵- همه او را می فریبند و معلوم نیست که دل نازک او به کدام افسانه و افسونی مایل است؟

۶- خداوندا آن که چون شاه است و چهره ای تابان چون ماه و پیشانی پر فروغی چون زهره دارد دردانه چه کس و گوهر بی همتای کیست؟

۷- من گفتم که دریغ از دل پریشان حافظ که بدون تو است و او در حالی که زیر لب می خندید گفت که او دیوانه چه کسی است؟
 

تفسیر اول فال

دل در گرو کسی نهادهای که هواخواهان بسیار دارد و این موضوع تو را دچار تردید نموده و نمی دانی که آیا او هم به کسی علاقمند هست یا نه؟ و این باعث شده که در ابراز علاقه خود نسبت به او دچار تردید شوی. توصیه می شود راز خود را با او در میان بگذاری که او تو را به دیگران ترجیح خواهد داد.

تفسیر دوم فال

برای رسیدن به معشوق تلاش می کنید اما گویا تلاش های شما کارساز نیست. امید خود را از دست ندهید که خداوند همیشه یار و یاور بندگانش است. به او توکل کنید و صبر پیشه کنید که به امید خدا به وصال یار خواهید رسید.

اگر در عشق شکست خورده اید و دچار اندوه هستید باید بدانید دنیا به آخر نرسیده، بهتر است هرچه زودتر تمام توان خود را به کار گرفته و به دنبال جبران هر آنچه گذشته باشید. با امید به خدا حتما موفق خواهید شد.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×