غزل شماره ۷۱: زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

غزل شماره ۷۱: زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست

در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست

تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند

عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست

چیست این سقف بلند ساده بسیارنقش

زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است

کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست

صاحب دیوان ما گویی نمی‌داند حساب

کاندر این طغرا نشان حسبة لله نیست

هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو

کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست

بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود

خودفروشان را به کوی می فروشان راه نیست

هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست

ور نه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست

بنده پیر خراباتم که لطفش دایم است

ور نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربیست

عاشق دردی کش اندر بند مال و جاه نیست

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- پارسایی که ظاهر ریاکارانه را می پرستد از حال ما آگاهی ندارد و از وی بابت آنچه درباره ما می گوید، نباید ناخوشدل شد.

۲- هر چه که در مسیر آئين درویشی برای رهرو پیش آید خیر اوست، در راه راست معرفت، ای دل، کسی راه را گم نخواهد کرد.

۳- تا ببینیم که چه بازی صورت می گیرد پیاده شطرنج خود را جلو میفرستیم، در عرصه ی شطرنج وارستگان، جایی برای بازی شاه نیست (او مات می شود).

۴- این آسمان به ظاهر ساده ولی پر نقش و نگار و بلند چیست که هیچ دانایی در جهان، به راز آن آگاه نیست؟

۵- پروردگارا، این چه بی نیازی و چه حکمت استواری است که با این همه زخم و جراحت، فرصت یک آه کشیدن هم نداریم.

۶- رئیس دیوان ما انگار از حساب و کتاب چیزی نمی داند زیرا در بالای طغرای او، نشان حسبة لله دیده نمی شود.

۷- به هر کس که می خواهد بیاید بگو بیاید و هر چه را که می خواهد بگوید، زیرا این درگاه به غرور و ناز و پرده دار و دربان نیازی ندارد.

۸- رفتن به در میخانه، کار یکدلان و رندان است و آنانکه کرامت نفسي خود را فروخته اند، راهی به کوی می فروشان معرفت ندارند.

۹- هر کاستی به سبب اندام نامتناسب و ناموزون ماست وگرنه خلعت تو بر قامت هيچ کس کوتاه نیست.

۱۰- من بنده و غلام مرشد میخانه هستم که لطف او همیشگی است وگرنه لطف شیخ دین و زاهد ریایی، گاه هست و گاه نیست.

۱۱- اگر حافظ در صدر و بالای مجلس نمی نشیند به سبب بلندنظری اوست آری، عاشق دردی آشام به مال و مقام، دل نبسته است.
 

تفسیر اول فال

آنان که از حال و درون شما آگاه نیستند ممکن است در مورد شما حرفهایی بزنند که نباید بر شما اثر بگذارد. راهی که تو انتخاب کرده ای صراط مستقیم است. پس از آن غافل مشو. اگر شکی در این راه پیش آمده از اشتباه خود توست. تنها به خدا توکل کن و از او مدد بجوی که هرگاه او را واقعا بخوانی پاسخ مثبت خواهی گرفت. دل به مدد بندگان خدا نبند که لایق این اعتماد نیستند.

تفسیر دوم فال

غم و اندوه مصیبتی که دیده اید سخت است و تحمل آن تنها به گذر زمان، صبر و امید امکان پذیر خواهد شد.

حسودان و رقیبان شما را به باد استهزا می گیرند و باعث رنجش و آزار شما می شوند، اما اگر به درستی کاری که انجام می دهید اعتقاد دارید، از سخنان یاوه دیگران ناراحت نشوید و همه چیز را به خداوند بسپارید.

از غرور و کبر دوری کنید، از یاد خداوند غافل نشوید و در همه حال به درگاهش دعا کنید. به حمایت دیگران متکی نباشید. خداوند به زودی گره از کارتان خواهد گشود.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×