غزل شماره ۷۷: بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت

غزل شماره ۷۷: بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت

و اندر آن برگ و نوا خوش ناله‌های زار داشت

گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست

گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت

یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض

پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت

در نمی‌گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست

خرم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت

خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم

کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت

گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن

شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت

وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر

ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت

چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت

شیوه جنات تجری تحتها الانهار داشت

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- بلبلی، گلبرگی خوش نقش در منقار داشت و با داشتن آن ساز و سامان، باز ناله و زاری می کرد.

۲- به او گفتم در حالی که به وصال رسیده ای، این فریاد و فغان از چیست؟ گفت تابش فروغ معشوق ما را به این کار مجبور کرد.

۳- اگر محبوب کنار ما ننشست جای شکایت نیست زیرا او پادشاهی کامران است که از گدایی چون من ننگ دارد.

۴- چه ما نیاز خود را اعلام کنیم و چه ناز کنیم در زیبایی دوست تأثیری نمی گذارد. خوشا به حال کسی که از خوبرویان، بختی کامروا داشت.

۵- برخیز تا بر خامه نقاش آفرينش جان خود را نثار کنیم زیرا که او این همه نقش های نو را با حرکت پرگار خویش به وجود آورد.

۶- اگر سالک راه عشقی از رسوایی مهراس زیرا شیخ صنعان، خرقه خود را به گر و در خانه باده فروش گذاشت.

۷- حال و روز آن درویش شیرینکار، خوش باد که در مراحل مختلف سیر و سلوک، ذکر تسبيح فرشتگان را در میان زنار پوشان بر لب داشت.

۸- به چشم حافظ در زیر بام قصر آن فرشته صفت، چون بهشت هایی بود که زیر آنها، رودهایی جاری است. 
 

تفسیر اول فال

اکنون که به شکر خدا زندگیت سر و سامانی گرفته دیگر جای شکوه و ناله نیست. اگر دلدادهای شکایت بیهوده مکن و اگر بی اعتنایی دیده ای از اعتراض بپرهیز. بدنامی و رسوایی قسمت کوچکی از راه پر نشیب و فراز عاشقیست. هرچه در این راه نصیبت می شود غنیمت شمر که هرچه از دوست رسد نیکوست.

تفسیر دوم فال

از شکست خوردن می ترسید و این ترس باعث رنج و اندوه شما شده است. بدانید هیچ کامیابی و موفقیتی در این جهان بدون تحمل سختی ها و صبر کردن میسر نمی شود، پس ترس ها را کنار گذاشته و با عزم راسخ برای رسیدن به مراد دل تلاش کنید.

لذت دستیابی به اهداف در گروی تحمل درد و رنج های مسیر است. برای رسیدن به سر منزل مقصود ممکن است مال و آبروی تان در خطر باشد، مراقب باشید.

 

فال حافظ جدید

2145

  • ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×