چگونگی پیدایش حیات در روی زمین

چگونگی پیدایش حیات در روی زمین

شرف الشمس

چگونگی پیدایش حیات در روی زمین

این اندیشه که حیات و زندگی در همه عالم محیط بر کره زمین یافت می شود. از دیرباز فکر آدمی را بخود مشغول داشته و نخستین تجلیات این فکر را در آثار قدیمی ترین فیلسوفان اروپا یعنی فلاسفه شش قرن قبل از میلاد مسیح می توان یافت.

چگونگی پیدایش حیات در روی زمین

چگونگی پیدایش حیات روی زمین

عقیده انکساغور تاحدی با دیگران تفاوت دارد، چون بنظر وی نطفه های اثیری حیات بشكل اجزاء نامرئی در سراسر عالم پراکنده است و از همین نطفه هاست که موجودات زنده حتی آدمیان پدید می آیند . این نظریه را پان اسپرمی گویند . این نظریه توسط فلاسفه رومی و افلاطونیان جدید ( مکتب فلسفی قرون اولیه بعد از میلاد مسیح) اشاعه بیشتری یافت که بتدریج جامعه مسیحیت هم آنرا پذیرفت چنانکه : سنت اگوستین یکی از برجسته ترین شخصیتهای عیسویت در تعالیم خود می گفت: "جهان مملو از بذر اسرارآمیز زندگی است ، این جرثومه های نامرئی از خاک و هوا و آب موجود زنده می سازند. سرتاسر قرون وسطی که بشریت در سلطه فلسفه اسکولاستیک بود زمان را مرکز عالم می دانست. بدین جهت مسئله جهانی بودن حیات فقط در کادر محدود سیستم بطلمیوس خودنمایی می کرد .

پس از اینکه کوپرنیک عقیده خویش را دایر بمرکزیت خورشید اعلام کرد - و مقام زمین را تا حد سایر سیارات گردنده بدور خورشید پائین آورد. وضع بکلی عوض شد. نتیجه طبیعی نظریه کوپرنیک این بود که حیات در سایر سیارات مشابه زمین امکان دارد . ابراز چنین عقیده جسورانهای اولین بار در قرن شانزدهم توسط ژوردانو برنو بود، و این اظهارنظر زمانی انجام گرفت که کلیسا در نهایت اقتدار بود، این دانشمند در کتاب خویش بنام (دنیاها و جهان های بی شمار ) چنین می نویسد : همانطوریکه هفت سیاره بدور خورشید ما در حال گردش هستند، خورشیدهای بیشمار دیگری هم وجود دارند که زمینهای متعددی در پیرامون خود دارند و در این دنیا ها موجودات زندگی می کنند .

حیات روی هستی

در روزگاری که کلیسا زمین را مرکز عالم می پنداشت و ثوابت و سیارات را مشعلهایی می دانست که خداوند برای خدمت به بشر آفریده است ، بدیهی است که افکار (ژیوردانو برنو) افکار ضاله و کفر آمیز تلقی می شد. بهمین جهت بود که این دانشمند پس از شکنجه فراوان توسط دستگاه تفتیش عقاید و گذراندن زندانی طولانی در سال ۱۶۰۰ بر تلی از آتش سوزانده شد. تذکر این نکته جالب است که نظریه جهانی بودن حیات مادامیکه با مرکز بودن خورشید ارتباط داده نمی شد ، با مخالفت مراجع روحانی روبرو نمی گشت ، عقاید سنت اگوستن دایر بر جهانی بودن حیات بدون کوچکترین تردید و انتقاد مورد قبول کلیسا بود، این نظریه بار دیگر در اواسط قرن هفدهم توسط Athanasse Kireher که در محافل کاتولیک قدرت بسیار داشت، مورد تائید قرار گرفت . از مطالعات و تئوریهای علما چنین برمی آید که جنس و کیفیت ماده و ترکیبات ستارگان و سيارات تقریبا" شبیه بهم هستند ، بنابراین تحول و تکاملی که بیش از ده بیلیون سال پیش آغاز شده امکان بروز حیات در کرات دیگر را هم میسر می سازد.

روزگاری بس دراز زمین لخت و برهنه بود ، و بر سطح خاک یا بر اعماق انتهای آن اثری از حیات وجود نداشت. اما حرکت و جنبشی بغیر از حیات بر کره زمین حکمفرما بود . امواج خروشان بر سواحل تازیانه می زدند ، آتشفشانهای پر جوش و خروش بودند ، صخره ها و کوهها بر اثر زمین لرزه ها به جنبش در می آمدند . چه بسا پستی ها بلند و بلندیها پست می گردیدند. تحولات عظیم و تغییراتی شگرف در حال ظهور و بروز یا در شرف وقوع بود . از فعل و انفعالاتی که در اطراف دور و نزدیک زمین پدید آمده و می آید ، این کره که چون قطره ای در برابر دریا می باشد ، بر کنار نبوده و نیست . خورشید اشعه خویش را زمین می فرستاد چون هنوز جو زمین تکامل فعلی را نداشته تا آن اشعه ای که بزمین می رسد تاثیرات مختلف در روی زمین می گذاشت ( ممکن است همین حالاتی که در روی زمین برای پدیده ها بوجود می آید در سایر کرات این مجموعه پهناورتر قبل از زمین وقوع یافته یا در حال وقوع باشد و یا اینکه در آینده پدید آید ) بهرحال ترکیبات شیمیایی مختلفی در روی کره خاکی حاصل می شود – باران ها آن ترکیبات را می شوید و بکف دریاها می ریزد .

پیدایش حیات روی زمین

بیان کیفیت پیدایش حيات برحسب نظریه بنیاد انواع

قبلا این نکته را یادآور می شویم که علم متا فیزیک جدید با استفاده از علم فیزیک و شیمی و طبیعی و علم روحی جدید نظریه مادیون را در مورد پیدایش حیات که ما می خواهیم شرح بدهیم رد کرده است که بعدا دلایل آنرا ارائه خواهیم داد. از مجموع سخنان دانشمندان پیرو بنیاد انواعی چنین مستفاد می شود که: ۱- موجودات جاندار دراثر مونتاسیون (جهش غیر منتظره ) از موجودات بیجان بوجود آمده اند.
۲- از یکطرف بین ویروسها و سایر موجودات زنده گودالی پیچ در پیچ وجود دارد و از طرف دیگر ماکرومولکول غیر قرینه در بطن یک ارگانیسم زنده بوجود آمده و تکثیر گشته و سیر تکاملی خود را پیموده و بمرحله فعلی رسیده است .
۳- انتقال خواص ارثی در موجودات زنده مربوط به ساختمان وجودی آنهاست و هر تغییری که در (ژن ) بوجود آید سبب تغییرات در ارگانیسم موجود زنده می گردد و چگونگی این پدیده را موتاسیون (جهش ) گویند که برحسب عقیده دانشمندان ظهور این موتاسیون برحسب تصادف و اتفاق بوده است.
۴ آنها معتقدند که در اعماق اقیانوسها تحولات متنوعی صورت می پذیرد، ذرات بهم می پیوندند و شکلهائی بوجود می آورند . خلاصه اینکه در اعماق اقیانوسها دائم فعل و انفعال رخ می داده که منجر به پیدایش حیات شده است .

ترکیب مواد در جاهای ساکت و خاموش مانند باطلاقها و ته آبگیرها صورت می گیرد و ممکنست بلورهای معدنی مانند کوارتز و میکا - فلدسپات ، رشد ترکیبهای آلی را تسریع کنند بدین معنا مولکولهایی که در ته باطلاقها یا آبگیرها شناورند بسطوح بلورها چسبیده و به بلور مولکولها شکل و ساختمان خاصی می دهد . مثلا اسید آمینه ها باین بلورها می چسبند و بصورت مواد متراکم درمی آیند که غلظت آنها هزارها بار از آبهای اطرافشان بیشتر است . باز هم براثر مرور زمان و وقوع فعل و انفعالات بسیار ملکولها بوجود میایند، اما راهی بس دراز در پیش است که ملکول بمرحله یاخته که یک پدیده قابل تکثیر و دوام است برسد ، لكن با این حال ملکولها شبیه یاخته میباشند.

بهتر است برای مجسم ساختن طول زمان پیدایش حیات متوسل بمثالی شویم و آن اینست که اگر تمام ده بلیون سال پیش را که آغاز پیدایش جهان میدانید بیک شبانه روز تقلیل دهیم آغاز آنرا از ساعت ۱۲ شب تصور کنیم ، می توانیم چنین حدسی بزنیم که کهکشان راه کعبه (کهکشان شیری ) درساعت ۷ و یک دقیقه بعد از نصف شب پدید آمده و در ساعت ۱۲ ظهر خورشید و در ساعت 12:1 دقیقه بعد از ظهر کره زمین و در ساعت ۶ بعد از ظهر حیات پدید می آید و بیش از ۱۴ دقیقه و ۱۲ ثانیه به نیمه شب نمانده که حدود سی میلیون سال قبل از میلاد مسیح را نشان می دهد . آنها میگویند قبل از اینکه آدمی قدم به عالم هستی بگذارد و دومین نیمه شب فرارسد، بر پوسته زمین شکافهائی ظاهر می شود ، از جمله اینکه در آنها دره بزرگ بوجود میاید که یکی را دریای سرخ فرا میگیرد و دیگری را نهر اردن. پوسته زمین چین برمیدارد ، در این هنگام کوههای آلپ ، آند - هیمالیا، و راکی بوجود می آیند و در بیشتر نقاط از شکافها و دهانه ها آتشفشانها و از شکاف های ته اقیانوسها مواد مذاب خارج میگردد ، در این حال زمین مانند مجروحی است که در همه قسمتهای بدنش زخمهائی بوجود آمده و وضع کره خاک قبل از پیدایش پستانداران نا آرام بوده که در حقیقت می توان گفت ۹۹% از دوران تکامل زمین پیش از پیدایش پستانداران سپری شده است.

در سی میلیون سال پیش جانداران بر سر راهی بس پر پیچ و خم قرار داشته اند، که هنوز میمونها پدید نیامده بودند، بلکه موجودات ما قبل میمون که جثه ای کوچک و چشمانی مانند جغد داشته اند که اکنون برخی از فسلیهای آنها در زیر مواد آتشفشانی بصورت فسیل مدفون شده زندگی میکرده اند. آن موجودات بصورت چهار دست و پا از درختان بالا میرفتند و از شاخه ای به شاخه دیگر می پریدند.
بعد هم میمونها بوجود آمدند که انواع آنها شامل : اوران اوتانها - شامپانزه ها و گوریلها بود بطوریکه بنیاد انواعی ها می گویند. در سومین چهارراه انسان شروع به پیشروی کرده است ، موجودات قبل از انسان پست تر از او بوده اند. انسان شتابان بسوی پیشرفت گام می نهد و پس از اینکه3/2 راه را می پیماید. به ارئوپنیه کوس ( Areoptiecus ) می رسد که فسیل آن اکنون دردست است ، زیرا در سال ۱۹۵۸ در نقب معدنی در یکی از روستاهای ایتالیا کشف شده است و این فسیل قسمتی از اسکلت (آرئوپیه کوس) میباشد . پس از گذشت نه یا ده بلیون سال ، اوسترالوپتیه سین (میمونهای جنوبی ) بوجود آمدند که در دشتها و در جنگلهای تنک جنوب آفریقا می زیستند.
در افریقا که چه بسا گمان میرود گهواره نوع آدمی باشد در دوره های یخبندان شمال كره زمین شرایط مساعد تری وجود داشته است. در صفحه مقابل مراحل تکامل حیوانات و شجره نامه نخستی های قدیمی و کنونی را طبق عقیده داروینیستها رسم کرده ایم تا خوانندگان گرامی از سیر مراحل حيات آگاه شوند .
بیان برخورد و نصادم مولکولها با هم ملکولهایی که در آب باشند بندرت با هم تصادف میکنند که منتهی بیک ترکیب شیمیائی شوند ، زیرا در بیلیونها تصادف ممکنست یک ترکیب شیمیائی صورت پذیرد اما (معین عملها) کار طبیعت را آسان کرده اند . زیرا مولکولهای ذرات روی همین (یاری کنندگان ترکیب ) می نشینند، وبه مولکولهای دیگر نزدیک میشوند، در نتیجه ترکیبات شیمیائی صورت میگیرد ، که در حقیقت دو مولکول با هم ترکیب می شوند، وقتیکه ترکیب مولکولها صورت گرفت ( معین عملها ) خود را از مولکولها جدا میکنند ، باز پایگاهی برای مولکولهای دیگر میشوند ، که بنوبت آنها را هم ترکیب کنند .

چگونگی پیدایش سلولها

فعل و انفعالات توام با تغییرات ، در آبگیرها و عمق دریاها همچنان ادامه دارد ، معین عملها نیز مشغول ترکیب شیمیائی مولکولها میباشند. در نتیجه تکثیر قدم بمیدان میگذارد ، اما باید دانست که این تکثیر تکاملی دربرندارد، بلکه بلورها هستند که تکثیر می یابند و اشکال مکعبهائی را شبیه خود میسازند ، حتی اگر بلوری که دست اندرکار تکثیراست نقصی داشته باشد این نقص به بلورمکعبی شکل که در شرف تکوین است سرابیت نیمکند تا اینکه در اثر این ترکیبات چیز نوظهوری بنام سلول قدم بهستی میگذارد ، صفات این موجود تکثیرپذیر اینست که هسته وغلاف دارد ، و نیروی حیات در آن ذخیره شده است. از آن پس حیات بطور آهسته اما مداوم به عرصه هستی وارد میشود .

این هسته غلافدار یک سلول است و یا پیشقدم یک سلول میباشد ، واین سلولها بسرعت زیاد میشوند، بدین معنا که اگر هر ملکول در هر دقیقه یک مولکول شبیه خود را بوجود آورد . همه مولکولها در هر دقیقه دو برابر میگردد ، ودرمدت یک ساعت شصت نسل متوالی بیلیون بیلیون مولکول بوجود می آید ، این غلاف ها که هسته های سلول را پوشانده اند. محافظ خوبی برای سلولها هستند. این ژن مرتبا در تغییر و تحول میباشد درنتیجه غلافهای تازه ای پدید می آورد . مشکل بزرگی که در رشد سلولها خودنمایی میکند ، کمبود مواد غذائی است، زیرا این سلولها فقط مصرف کننده هستند، اما ناگهان فروغ امیدی میدمد ، زیرا سلولهای پدید می آیند که از (دی اکسید کربن ) استفاده میکنند اما همین سلولها از نور مرئی که از اشعه ماوراء بنفش هم شدیدتر میباشد و از مواد معدنی استفاده میکنند .

این قبیل سلولها ترکیبات لازم را با کمک ماده سبز کلروفیل که نور خورشید را جذب میکند پدید می آورند . ژنها موفق به ساختن سیستمی شبیه چشم الکترونیکی گردیده اند که در پروتوپلاسم نور را به الکتریسته تبدیل مینماید ، در نتیجه جریان ضعیف الکتریکی در ساختن قندها و نشاسته از دی اکسید کربن و آب و نور خورشید موفق میشوند . حالا دیگر سلول میتواند از این ترکیبات و مواد معدنی دیگر ، پروتئینی و گروههای دیگری از مواد آلی را پدید آورد .
 

نویسنده: پریسا سعیدی

  • ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
دعا و طلسم
هاروس
×