بازی Best Classic Freecell Solitaire

بازی آنلاین Best Classic Freecell Solitaire

بازی آنلاین Best Classic Freecell Solitaire
شروع بازی

بازی Best Classic Freecell Solitaire شما را بر نسخه‌ی محبوب فری‌سل در بازی تک‌نفره با کارت، مسلط می‌کند. در دست 52 کارته‌ی این بازی، کارت‌ها به صورت رو، در هشت گروه توزیع شده‌اند. در بالای بخش توزیع کارت، چهار جای کارت خالی وجود دارد که به عنوان میانجی عمل می‌کنند تا کارت‌ها را مرتب کنید. در هر کدام از این چهار بخش، فقط یک کارت جای می‌گیرد. در کنار این چهار بخش، چهار پایه برای مرتب کردن کارت‌ها از تک خال تا شاه نیز قرار گرفته است. به نظر آسان می‌رسد نه؟ بخش چالش برانگیز بازی این است که شما در هر حرکت تنها می‌توانید یک کارت را جابه‌جا کنید! تنها کارت‌های آخر هر دسته در بخش توزیع و کارت‌های بخش میانجی قابل حرکت دادن هستند. می‌توانید چهار کارت بخش میانجی را به بخش توزیع برگردانید یا آن‌ها را در پایه‌ها قرار دهید. آیا شما موفق به انتقال همه‌ی کارت‌ها به بخش پایه‌ و بردن این بازی خواهید شد؟ اکنون Best Classic Freecell Solitaire را به صورت رایگان بازی کنید و پاسخ این سوال را دریابید.

×