بازی My Little Farm

بازی آنلاین My Little Farm

بازی آنلاین My Little Farm
شروع بازی

برای حیوانات خود اصطبل بسازید، زمین‎های کشاورزی جدید ایجاد کنید، مزرعه‌ی خود را توسعه دهید و برای بازسازی مزرعه‌ی کوچک خود انرژی پاک تهیه کنید!

بازی های مشابه
×