بازی Plapla

بازی آنلاین Plapla

بازی آنلاین Plapla
شروع بازی

موجودی جهانخوار برای بلعیدن تمام جهان آمده است و نجات جان تمام موجودات زنده به شما بستگی دارد! از سیاره‌ای به سیاره‌ای دیگر بپرید تا از گرسنگی بی‌‌پایان این موجود، فرار کنید!

×