بازی RGB Trucker

بازی آنلاین RGB Trucker

بازی آنلاین RGB Trucker
شروع بازی

RGB Trucker یک بازی در سبک پازل منطقی است که شما باید در آن، بار هر کارخانه را با کامیونی هم‌رنگ با آن، به مقصد برسانید. ممکن است این خیلی ساده به‌نظر برسد، اما مساله این است که وقتی یک کامیون از جاده‌ای استفاده کرد، کامیون‌های دیگر نمی‌توانند از آن جاده استفاده کنند. کامیون‌ها فقط اجازه دارند در تقاطع‌ها مسیر یکدیگر را قطع کنند. درعین‌حال باید مراقب باشید که در این تقاطع‌ها برخوردی میان کامیون‌ها صورت نگیرد. اغلب باید متفاوت فکر کنید و مسیرهای مختلفی برای حل معمای هر مرحله پیدا کنید. آیا شما قادر به گذر از 40 معمای نکته‎دار این بازی و انتقال سالم بار به کارخانه‌ها هستید؟ RGB Trucker را همین حالا بقازی کنید و به جهان نشان دهید که توانایی این کار را دارید!

×